Kontakt

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Glavno sediste

Adresa

Ul. Migjeni br.72

10000 Priština, Kosovo

 

T: +381 38 222 222

Mob: +386 49 222 222

F: +381 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kod : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Kartice

Raiffeisen Banka nudi svojim klijentima Visa i Master Card kartice koje su međunarodno prihvaćene i omogućavaju 24 časovni pristup, 7 dana u nedelji, vašem računu u zemlji i inostranstvu.

Upozorenje: u slučaju gubitka ili krađe vaše kartice, hitno nas kontaktirajte na broj Raiffeisen Direct 038 222 222 ili o tome izvestite najbližu filijalu Raiffeisen Banke.

VISA_Electron

 

VISA Electron

Visa Electron je debitna kartica direktno povezana sa teku?im ra?unom, uklju?uju?i i dozvoljeno prekora?enje, koja omogu?ava pristup Vašim sredstvima 24 ?asa dnevno, 7 dana u nedelji na preko 1 milion bankomata i 1.2 miliona prodajnih terminala širom sveta koji prihvataju brend Visa.

Visa Electron Vam kao vlasniku kartice nudi potpunu kontrolu troškova. Svaka transakcija koju na?inite karticom se odražava na stanje na Vašem ra?unu i time Vam omogu?ava potvrdu svake transakcije.

Dodatno, možete proveravati stanje na Vašem ra?unu, povla?iti novac, obavljati transfere sa jedne kartice naše banke na drugu, sve to 24/7 putem naše mreže od više od 110 bankomata raširenih širom Kosova. Tako?e, na svim bankomatima naše banke koji imaju znak za mogu?nost depozita, možete deponovati sredstva bez provizije.*
Kupovina je lakša sa debitnom karticom na preko 1200 prodajnih terminala Raiffeisen banke širom Kosova gde se Vaše uplate vrše bez provizije.

Uz Vaše odobrenje, ova debitna kartica se tako?e može dati na koriš?enje i licu koje je ovlaš?eno po Vašem ra?unu i na ovaj na?in se sve transakcije izvršene karticom ovlaš?enog lica zadužuju na Vaš ra?un.

*Mreža bankomata Raiffeisen banke na teritorije Kosova se može na?i na zvani?noj internet stranici Raiffeisen banke Kosova.

 

Za više informacija o na?inu upotrebe i važe?im tarifama banke, molimo Vas kontaktirajte Kontakt centar na broj: 038 222 222 / 049 222 222 ili posetiti jednu od Vama najbližih filijala Raiffeisen banke.

PremiumCard

 

VISA Premium

Visa Premium je debitna kartica posebno napravljena za premijum klijente Raiffeisen banke.

Pravo prijave za Visa Premium karticu imaju svi klijenti koji primaju mese?nu platu putem Raiffeisen banke i istovremeno njihova plata dostiže nivo koji banka traži.

Visa Premium je debitna kartica direktno povezana sa teku?im ra?unom, uklju?uju?i i dozvoljeno prekora?enje, koja omogu?ava pristup Vašim sredstvima 24 ?asa dnevno, 7 dana u nedelji na preko 1 milion bankomata i 1.2 miliona prodajnih terminala širom sveta koji prihvataju brend Visa.

Sa ovom karticom možete obavljati sve vrste pla?anja uklju?uju?i i on-lajn kupovinu na svim internet stranicama koje odobravaju Visa brend.

Visa Premium Vam kao vlasniku kartice nudi potpunu kontrolu troškova. Svaka transakcija koju na?inite karticom se odražava na stanje na Vašem ra?unu i time Vam omogu?ava potvrdu svake transakcije.

Dodatno, možete proveravati stanje na Vašem ra?unu, povla?iti novac, obavljati transfere sa jedne kartice naše banke na drugu, sve to 24/7 putem naše mreže od više od 110 bankomata raširenih širom Kosova. Tako?e, na svim bankomatima naše banke koji imaju znak za mogu?nost depozita, možete deponovati sredstva bez provizije.*
Kupovina je lakša sa debitnom karticom na preko 1200 prodajnih terminala Raiffeisen banke širom Kosova gde se Vaše uplate vrše bez provizije.

Uz Vaše odobrenje, ova debitna kartica se tako?e može dati na koriš?enje i licu koje je ovlaš?eno po Vašem ra?unu i na ovaj na?in se sve transakcije izvršene karticom ovlaš?enog lica zadužuju na Vaš ra?un.

*Mreža bankomata Raiffeisen banke na teritorije Kosova se može na?i na zvani?noj internet stranici Raiffeisen banke Kosova.

 

Za više informacija o na?inu upotrebe i važe?im tarifama banke, molimo Vas kontaktirajte Kontakt centar na broj: 038 222 222 / 049 222 222 ili posetiti jednu od Vama najbližih filijala Raiffeisen banke.

Visa Premium është kartelë debiti e dizajnuar enkas për klientët premium të Bankës Raiffeisen.

Të drejtën për të aplikuar për kartelën Visa Premium e kanë të gjithë klientët të cilët e marrin pagën mujore  përmes bankës Raiffeisen dhe të njëjtën kohë paga e tyre arrin nivelin e kërkuar nga banka.

Visa Premium është kartelë debiti e lidhur drejtëpërdrejtë me llogarinë rrjedhëse, duke përfshirë edhe mbitërheqjen e lejuar, që ju mundëson qasje në mjetet tuaja 24 orë dhe 7 ditë në javë përmes rrjetit të mbi 1 milion bankomatëve dhe 1.2 milion terminaleve të shitjes në gjithë boten, që pranojnë brendin Visa.

Me këtë kartelë mund të realizohen të gjitha llojet e pagesave pëfshirë këtu edhe blerjet online në të gjitha web-faqet që pranojnë brendin Visa.

Visa Premium ju ofron, juve si mbajtës i kartelës, kontroll të plotë të shpenzimeve. Cdo veprim që bëni me kartelën tuaj pasqyrohet në gjendjen e llogarisë suaj, duke ju mundësuar kështu verifikimin e çdo transaksioni.

Për më shumë, ju mund ta kontrolloni bilancin tuaj, të realizoni tërheqje, të bëni transfere nga një kartelë e bankës tonë në një tjetër, 24/7 përmes rrjetit tonë të mbi 110 bankomatëve të shtrirë në gjithë Kosovën. Poashtu në të gjithë bankomatët e bankës tonë që kanë shenjën e mundësisë së deponimit ju mund të realizoni deponime pa komision.*
Blerjet janë më të lehta me debit kartelë përmes rrjetit të mbi 1200 terminaleve të shitjes të bankes Raiffeisen në mbarë Kosovën, ku pagesat tuaja janë pa komision.

Me aprovimin tuaj kjo kartelë mund t’i jipet gjithashtu edhe personit i cili është i autorizuar në llogarinë tuaj dhe se në këtë mënyrë të gjitha transaksionet e realizuara me kartelën e personit të autorizuar do të ngarkojnë llogarinë tuaj.

*Rrjetin e shpërndarjes së bankomatëve të bankës Raiffeisen në territorin e Kosovës mund ta gjeni në webafen zyrtatre të bankës Raiffeisen Kosovë.

Për më shumë informata rreth mënyrës së përdorimit dhe tarifave të aplikueshme nga banka, ju lutem kontaktoni Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222 / 049 222 222 ose vizitoni njërën nga degët më të afërta të Bankës Raiffeisen.

Bonus Kartelat

 

VISA Bonus i VISA Gold Bonus

Visa Bonus i Visa Gold su kreditne kartice koje sadrže kreditni limit koji je odobrila banka, a mogu se koristiti i za kupovinu na rate bez kamate. Ovom karticom možete pla?ati raznu robu ili usluge preko mreže prodajnih terminala (POS) i imati pristup gotovom novcu 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, koriš?enjem mreže bankomata na Kosovu i svuda u svetu.

Koriš?enje i vra?anje sredstava

Imate na raspolaganju limit koji je odobrila banka i koji možete koristiti za svoje potrebe.

Limit sa kreditne kartice može se koristiti u odre?enim periodima, a na kraju svakog meseca banka ?e Vas obavestiti o svim transakcijama realizovanim u datom mesecu: uplatama, zabranama, izra?unatoj kamati, ste?enom bonusu, ratama, kao i obaveznoj minimalnoj uplati (elektronskom poštom ili u filijali, shodno Vašem izboru).

Za svaku kupovinu na POS terminalima Raiffeisen Banke na Kosovu sti?ete bonus.

Na osnovu Vaših finansijskih mogu?nosti možete izabrati:

Ø  fleksibilan na?in ispunjavanja Vaših obaveza.

Ø  ili podela uplate na rate do 24 meseca*

Na kraju svakog meseca treba da uplatite minimalnu vrednost rate u roku od 15 dana. Posle 15-og dana, na nepla?en iznos banka ?e ura?unati kamatu odre?enu prema tarifi banke.

Kako možete dobiti karticu Visa Bonus ili Visa Gold Bonus?

Da bi ste dobili Visa Bonus ili Visa Gold Bonus karticu, treba da popunite zahtev i da ga predate u bilo kojoj filijali Raiffeisen Banke.

Vaša plata treba da ide preko Raiffeisen banke.

 

Dokumenti potrebni za prijavu (za pojedince ):

-              Ugovor o radu

-              Li?na karta

-              Jedna faktura za struju, vodu ili telefon

 

Dodatna ovlaš?ena kartica

 

Uz vašu saglasnost, može se izdati dodatna kartica za jedno ili više ovlaš?enih lica, na Vašem limitu do visine koju Vi odredite, gde se za svaku kupovinu ovlaš?enom karticom dobijate bonus na osnovu ra?una.

Radi ve?e bezbednosti prilikom realizacije transakcija, kartica je opremljena "?ipom" i prilikom svake upotrebe kartice od Vas se traži li?ni identifikacioni broj (PIN broj).

*Lista radnji gde možete pla?ati na rate bez kamate >>

 

Za više informacija o na?inu upotrebe i važe?im tarifama banke, molimo Vas kontaktirajte Kontakt centar na broj: 038 222 222 / 049 222 222 ili posetiti jednu od Vama najbližih filijala Raiffeisen banke.

Master Charge Card

 

MASTER Charge je kreditna kartica koja se nudi pojedincima, vlasnicima malih i srednjih preduze?a, kao i velikim korporacijama, po ispunjenju uslova koje utvrdi banka.

Ova kartica Vam omogu?ava da imate na raspolaganju odre?en limit koji odobri banka, a ta sredstva možete podi?i preko mreže bankomata, vršiti pla?anja na prodajnim terminalima u zemlji i inostranstvu i kupovati preko interneta.

Ko može da se prijavi za MASTER Charge karticu?

Pravo prijave za MASTER Charge karticu ima svaki pojedinac koji prima platu preko Raiffeisen Banke a njegova plata dostiže minimalni nivo koji utvrdi banka; vlasnici malih i srednjih preduze?a i korporacija koji imaju dobar kreditni istorijat sa bankom.

Limit koji je odobrila banka klijenti mogu da koriste bez kamata najviše 45 dana.

Tokom grejs perioda, klijent je obavezan da plati iskoriš?eni iznos od 1-og do 15-og dana u narednom mesecu. Pla?anje iznosa iskoriš?enog u prethodnom mesecu mora da se izvrši na teku?i ra?un sa kojeg ?e sistem automatski da sravni ra?un kartice.

Ako se iskoriš?en iznos ne vrati u toku grejs perioda, primeni?e se zatezna kamata u skladu sa tarifnom listom.

 

Za više informacija o na?inu upotrebe i važe?im tarifama banke, molimo Vas kontaktirajte Kontakt centar na broj: 038 222 222 / 049 222 222 ili posetiti jednu od Vama najbližih filijala Raiffeisen banke.

apliko kartele

Debit Master Card

 

 

Debitna MasterCard

Debit MasterCard je debitna kartica direktno povezana sa teku?im ra?unom, uklju?uju?i i dozvoljeno prekora?enje, koja omogu?ava pristup Vašim sredstvima 24 ?asa dnevno, 7 dana u nedelji na preko 1 milion bankomata i 1.2 miliona prodajnih terminala širom sveta koji prihvataju brend Visa.

Debit MasterCard Vam kao vlasniku kartice nudi potpunu kontrolu troškova. Svaka transakcija koju na?inite karticom se odražava na stanje na Vašem ra?unu i time Vam omogu?ava potvrdu svake transakcije.

Dodatno, možete proveravati stanje na Vašem ra?unu, povla?iti novac, obavljati transfere sa jedne kartice naše banke na drugu, sve to 24/7 putem naše mreže od više od 110 bankomata raširenih širom Kosova. Tako?e, na svim bankomatima naše banke koji imaju znak za mogu?nost depozita, možete deponovati sredstva bez provizije.*
Kupovina je lakša sa debitnom karticom na preko 1200 prodajnih terminala Raiffeisen banke širom Kosova gde se Vaše uplate vrše bez provizije.

Uz Vaše odobrenje, ova debitna kartica se tako?e može dati na koriš?enje i licu koje je ovlaš?eno po Vašem ra?unu i na ovaj na?in se sve transakcije izvršene karticom ovlaš?enog lica zadužuju na Vaš ra?un.

*Mreža bankomata Raiffeisen banke na teritorije Kosova se može na?i na zvani?noj internet stranici Raiffeisen banke Kosova.

 

Za više informacija o na?inu upotrebe i važe?im tarifama banke, molimo Vas kontaktirajte Kontakt centar na broj: 038 222 222 / 049 222 222 ili posetiti jednu od Vama najbližih filijala Raiffeisen banke.