Kontakto

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

Zyra qendrore

Adresa

Rruga Migjeni, nr. 72

10000 Prishtinë, Kosovë

 

T: +381 38 222 222

Mob: +386 49 222 222

F: +381 (0)3820 30 11 25

E: info@raiffeisen-kosovo.com

Swift Kodi : RBKOXKPR

IBAN : XK05

Të dhëna financiare

Në vijim mund të gjeni pasqyrat financiare të cilat publikohen çdo tre muaj. 

2016
 
31 dhjetor 2016 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2016 Pasqyra e te ardhurave
30 shtator 2016 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2016 Pasqyra e te ardhurave
30 qershor 2016 Bilanci gjendjes
30 qershor 2016 Pasqyra e të ardhurave
31 mars 2016

Bilanci i gjendjes

31 mars 2016 Pasqyra e të ardhurave
   
2015  
31 dhjetor 2015 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2015 Pasqyra e te ardhurave
30 shtator 2015 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2015 Pasqyra e te ardhurave
30 qershor 2015 Bilanci i gjendjes
30 qershor 2015 Pasqyra e te ardhurave
31 mars 2015 Bilanci i gjendjes
31 mars 2015 Pasqyra e te ardhurave
   
2014  
31 dhjetor 2014 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2014 Pasqyra e te ardhurave
30 shtator 2014 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2014 Pasqyra e te ardhurave
30 qershor 2014 Bilanci i gjendjes
30 qershor 2014 Pasqyra e te ardhurave
31 mars 2014 Bilanci i gjendjes
31 mars 2014 Pasqyra e të ardhurave
   
2013  
31 dhjetor 2013 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2013 Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2013 Bilanci i gjendjes
30 shtator 2013 Pasqyra e të ardhurave
30 qershor 2013 Bilanci i gjendjes
30 qershor 2013 Pasqyra e të ardhurave
31 mars 2013 Bilanci i gjendjes
31 mars 2013 Pasqyra e të ardhurave
   
2012  
31 dhjetor 2012 Bilanci i gjendjes
31 dhjetor 2012 Pasqyra e të ardhurave
30 shtator 2012 Bilanci i gjendjes 
30 qershor 2012 Bilanci i gjendjes 
31 mars 2012 Bilanci i gjendjes

 

Treguesit Financiar deri më 31.12.2016
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 20.51%
Kthimi nga mjetet mesatare (KMM) 2.71%
Kthimi nga ekuiteti mesatarë (KEM) 20.92%
Margjina neto e interesit (MNI) 5.14%
Shpenzimet e përgjithshme ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 60.35%
Të hyrat neto nga interesi ndaj shpenzimeve të përgjithshme të veprimtarisë 106.08%
Gjithsej mjetet ndaj numrit të punëtorëve 1,159,564
Të hyrat neto nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.37%
Të hyrat nga interesi ndaj mjeteve mesatare 4.73%
Shpenzimet nga interesat ndaj mjeteve mesatare 0.36%
Të hyrat neto nga interesi ndaj të hyrave bruto të veprimtarisë 64.01%
Shpenzimet e personelit ndaj të hyrave bruto të veprimatrisë 20.06%
Shpenzimet e provizioneve ndaj mjeteve mesatare -0.12%